Adaptacje projektów

Zbieramy informacje o działce

lub

 • opis charakterystycznych parametrów budynku, uzbrojenia terenu,
 • kopię mapy zasadniczej,
 • oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów.

Wybieramy projekt

Dostosowujemy projekt

 • Sprawdzenie zgodności projektu z MPZP lub decyzją o Warunkach Zabudowy,
 • weryfikacja projektu pod kątem aktualnie obowiązujących norm, przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych,
 • dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych zgodnych z lokalizają działki,
 • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

 • Pozwolenie na Budowę (65 dni oczekiwania) lub
 • Zgłoszenie Budowy (30 dni oczekiwania jeżeli obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działki)

 • Decyzję o Warunkach Zabudowy lub Wpis i Wyrys z MPZP
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • 4 egzemplarze naszego projektu budowlanego
 • Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

Budujemy!

Scroll to Top